Μενού
Your Cart

Όροι Χρήσης

Όροι Χρήσης
Γενικά
Η επίσκεψη ή χρήση της ιστοσελίδας μας προϋποθέτει τη διάθεση από τον επισκέπτη / χρήστη των κατάλληλων τεχνικών μέσων (ενδεικτικά: επαρκούς εξοπλισμού και απαραίτητου λογισμικού) για την πρόσβαση και χρήση του διαδικτύου (‘internet’).
Ο επισκέπτης / χρήστης των σελίδων και των υπηρεσιών της ιστοσελίδας μας οφείλει, πριν από την επίσκεψη ή τη χρήση των σελίδων και των υπηρεσιών μας, να διαβάσει προσεκτικά τους όρους και προϋποθέσεις χρήσης που ακολουθούν και, σε περίπτωση διαφωνίας, να μην κάνει χρήση της ιστοσελίδας. Με την χρήση της ιστοσελίδας τεκμαίρεται αμάχητα ότι τους έχει διαβάσει, κατανοήσει και αποδεχθεί χωρίς οιαδήποτε επιφύλαξη. Σε κάθε περίπτωση ο επισκέπτης / χρήστης επισκέπτεται / χρησιμοποιεί την ιστοσελίδα μας με αποκλειστική ευθύνη του.
Η παρούσα ιστοσελίδα είναι ιδιοκτησία της Healht Pro IKE.
Χρήση Ιστοσελίδας
Οι παρόντες όροι χρήσης ισχύουν για το σύνολο του περιεχομένου και για ό,τι γενικά περιλαμβάνεται στην ιστοσελίδα μας. Κατά την πρόσβαση στην ή τη χρήση της ιστοσελίδας, ο επισκέπτης / χρήστης υποχρεούται αφενός μεν να συμμορφώνεται με τους παρόντες όρους και τις ειδικές προειδοποιήσεις ή οδηγίες πρόσβασης ή χρήσης που αναρτώνται σε αυτήν, αφετέρου δε να ενεργεί πάντοτε σύμφωνα με τον νόμο, τα χρηστά συναλλακτικά ήθη και την καλή πίστη.
Όλες οι πληροφορίες που είναι διαθέσιμες στην ιστοσελίδα δεν αποτελούν ιατρικές συμβουλές ή οδηγίες, αλλά προορίζονται αποκλειστικά και μόνο για ενημερωτική χρήση. Δεν έχουν σκοπό ούτε χρησιμεύουν στη διάγνωση, θεραπεία, ίαση, φαρμακευτική αντιμετώπιση ή πρόληψη οποιασδήποτε κατάστασης ή ασθένειας, για τα οποία ο επισκέπτης / χρήστης οφείλει, σε κάθε περίπτωση, να συμβουλεύεται τους αρμόδιους επαγγελματίες υγείας, υπεύθυνους για την παρακολούθηση της κατάστασης της υγείας του και την περίθαλψή του. Σε κάθε περίπτωση, την ευθύνη για τη χρήση των πληροφοριών που παρέχονται στην παρούσα ιστοσελίδα φέρει ο ίδιος ο επισκέπτης / χρήστης.
Τροποποιήσεις
Με τη χρήση της ιστοσελίδας μας ο επισκέπτης / χρήστης αποδέχεται επίσης ότι η εταιρεία μας μπορεί, κατά την ανέλεγκτη διακριτική ευχέρειά της, οιαδήποτε στιγμή να τροποποιεί ή να διαγράφει ή και να προσθέτει στους όρους χρήσης και προϋποθέσεις, οφείλει δε κάθε φορά να ελέγχει για ενδεχόμενες αλλαγές και, εφόσον εξακολουθεί τη χρήση της, τεκμαίρεται αμάχητα ότι αποδέχεται και τους τροποποιημένους όρους και προϋποθέσεις. Σε αντίθετη περίπτωση, οφείλει να απέχει από την επίσκεψη / χρήση της ιστοσελίδας μας. Σε κάθε περίπτωση, η εταιρεία μας διατηρεί το δικαίωμα να αναστείλει τη λειτουργία της ιστοσελίδας ή να την τερματίσει οριστικά κατά την διακριτική της ευχέρεια.
Δικαιώματα πνευματικής και βιομηχανικής ιδιοκτησίας
Το σύνολο του περιεχομένου της ιστοσελίδας μας, συμπεριλαμβανομένων, ενδεικτικά αλλά όχι περιοριστικά, κειμένων, ειδήσεων, γραφικών, φωτογραφιών, σχεδιαγραμμάτων, απεικονίσεων, αρχείων ήχου, σημάτων, παρεχόμενων υπηρεσιών και γενικά κάθε είδους αρχείων και πληροφοριών αποτελεί αντικείμενο πνευματικής ιδιοκτησίας μας και διέπεται από τις εθνικές, ευρωπαϊκές και διεθνείς διατάξεις περί προστασίας πνευματικής ιδιοκτησίας, εμπορικού απορρήτου, αθέμιτου ανταγωνισμού και άλλες διατάξεις.
Συνεπώς, απαγορεύεται ενδεικτικά η καθ’ οιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, αναδημοσίευση, αντιγραφή, αποθήκευση, αποσυμπίληση, πώληση, μετάδοση, διανομή, έκδοση, εκτέλεση, μεταφόρτωση, μετάφραση, εκμίσθωση, δανεισμός, πώληση, τροποποίηση με οποιονδήποτε τρόπο, τμηματικά ή περιληπτικά, χωρίς την προηγούμενη ρητή έγγραφη συναίνεσή μας, κάθε δε μη επιτρεπόμενη ενέργεια διώκεται και μπορεί να επιφέρει αστικές και ποινικές κυρώσεις. Κατ’ εξαίρεση, επιτρέπεται η μεταφόρτωση αρχείων από την ιστοσελίδα μας (ενδεικτικά για συμβουλές, ασκήσεις, δημοσιεύματα, αρθογραφία κλπ) όταν αυτά είναι διαθέσιμα προς το κοινό.
Υποχρεώσεις επισκέπτη / χρήστη
Ο επισκέπτης / χρήστης της ιστοσελίδας μας οφείλει αφενός μεν να συμμορφώνεται με τους κανόνες και τις διατάξεις του ελληνικού, ευρωπαϊκού και διεθνούς δικαίου και τη σχετική νομοθεσία που διέπει τις τηλεπικοινωνίες και το διαδίκτυο, αφετέρου δε να απέχει από κάθε παράνομη και καταχρηστική χρήση του περιεχομένου και των υπηρεσιών της ιστοσελίδας μας, καθώς και από κάθε ενέργεια που θέτει σε κίνδυνο την ασφάλεια της ιστοσελίδας ή προκαλεί με οποιονδήποτε άλλο τρόπο βλάβη στην ιστοσελίδα και την εταιρεία μας ή σε τρίτους μέσω της χρήσης της ιστοσελίδας μας. Περαιτέρω, οφείλει να χρησιμοποιεί την ιστοσελίδα μόνο για νόμιμους σκοπούς, να μην τη χρησιμοποιεί κατά τρόπο που ενδέχεται να προσβάλλει δικαιώματα τρίτων, να συμπεριφέρεται κόσμια, ευγενικά και διακριτικά κατά την διάρκεια επίσκεψής του και χρήσης της ιστοσελίδας μας, ενώ απαγορεύεται ρητά η υιοθέτηση πρακτικών αθέμιτου ανταγωνισμού ή άλλων που αντίκεινται στους κώδικες συμπεριφοράς και δεοντολογίας χρηστών του διαδικτύου αλλά και εν γένει των χρηστών ηθών. Οιαδήποτε ζημία προκληθεί στην ιστοσελίδα μας, απορρέουσα από την κακή ή αθέμιτη χρήση των σχετικών πληροφοριών ή / και υπηρεσιών από τον χρήστη / επισκέπτη, θεωρείται αποκλειστικής του ευθύνης.
Περιορισμός ευθύνης
Χωρίς να εγγυόμαστε και, συνεπώς, να ευθυνόμαστε εν προκειμένω, δηλώνουμε ότι καταβάλλουμε τη μέγιστη δυνατή προσπάθεια, ώστε οι πληροφορίες και το σύνολο του περιεχομένου της ιστοσελίδας μας να διέπονται από τη μέγιστη δυνατή ακρίβεια, σαφήνεια, χρονική εγγύτητα, πληρότητα, επάρκεια, ορθότητα, ασφάλεια, ταχύτητα μετάδοσης, προσβασιμότητα και διαθεσιμότητα. Δεδομένου ότι το διαδίκτυο δεν εγγυάται την ασφάλεια, διαθεσιμότητα και ακεραιότητα της μεταβίβασης στοιχείων, δεν ευθυνόμαστε για σφάλματα, παραλείψεις, διακοπές, καθυστερήσεις, βλάβες (οφειλόμενες κυρίως σε ιούς ή και άλλο κακόβουλο λογισμικό) στις γραμμές επικοινωνίας, στον μηχανογραφικό εξοπλισμό και στα λογισμικά που δεν ελέγχουμε ή / και σε περίπτωση μη επιτρεπτής χρήσης ή απώλειας των όποιων περιεχομένων / δεδομένων του επισκέπτη / χρήστη της ιστοσελίδας μας. Επισημαίνεται ότι ενδέχεται στις πληροφορίες που διατίθενται στην ιστοσελίδα να υπάρξουν παραλείψεις ή ανακρίβειες οφειλόμενες σε κακόβουλη παρέμβαση τρίτων. Οποιαδήποτε παράλειψη ή ανακρίβεια θα πρέπει να μας γνωστοποιείται στα κατωτέρω στοιχεία επικοινωνίας μαζί μας. Σε κάθε περίπτωση ο επισκέπτης / χρήστης αναγνωρίζει ότι η παροχή των πληροφοριών που αναρτώνται στην ιστοσελίδα μπορεί να διακοπούν λόγω γεγονότων ανωτέρας βίας.
Περαιτέρω, σε καμία περίπτωση, συμπεριλαμβανομένης και αυτής της αμέλειας, θα προκύπτει ευθύνη μας για οιαδήποτε ζημία τυχόν προκληθεί στον επισκέπτη / χρήστη εξ αφορμής της επίσκεψης και χρήσης της ιστοσελίδας μας. Δεν εγγυόμαστε την αδιάκοπη και άνευ λαθών παροχή των υπηρεσιών και του περιεχομένου της ιστοσελίδας, ούτε την έλλειψη ιών ή και άλλων κακόβουλων λογισμικών, είτε πρόκειται για την ιστοσελίδα μας, είτε για κάποια άλλη ιστοσελίδα ή/και διακομιστή (server) μέσω των οποίων λαμβάνετε το περιεχόμενο της.
Επ’ ουδενί μπορεί να θεωρηθεί υπεύθυνη η εταιρεία μας έναντι οιουδήποτε προσώπου για οποιασδήποτε φύσης ζημία (άμεση, έμμεση, θετική, αποθετική, παρεπόμενη, διαφυγόντα κέρδη) σχετίζεται με ή απορρέει από την ιστοσελίδα ή από οποιαδήποτε χρήση αυτής ή από οποιονδήποτε άλλο δικτυακό τόπο ή άλλη πηγή, προς την οποία υπάρχει διασύνδεση, παραπομπή ή δυνατότητα πρόσβασης από την παρούσα ιστοσελίδα, ή για τη χρήση, φόρτωση ή δυνατότητα πρόσβασης σε οποιαδήποτε δεδομένα, πληροφορίες, υπηρεσίες, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, της απώλειας εισοδήματος, απώλειας λογισμικού κ.ά.
Στην παρούσα ιστοσελίδα παρέχονται στους επισκέπτες / χρήστες πληροφορίες και ενημερωτικού χαρακτήρα που σχετίζονται με τον κλάδο της υγείας, οι οποίες παρέχονται σύμφωνα με τα χρηστά συναλλακτικά ήθη, αλλά και τις ρυθμίσεις και διαδικασίες που επιβάλλεται να τηρούν οι φαρμακευτικές εταιρείες, όπως ενδεικτικά οι προβλέψεις του Κώδικα για τη Δημόσια Υγεία.
“Δεσμοί” (‘links’) / “Υπερδεσμοί” (‘hyperlinks’) προς άλλες ιστοσελίδες
Η ιστοσελίδα μας ενδέχεται να περιέχει συνδέσεις προς ιστοσελίδες και πόρους τρίτων μέσω ειδικών συνδέσμων / υπερσυνδέσμων (‘links’ / ‘hyperlinks’). Οι συνδέσεις αυτές παρέχονται μόνο για την ευκολία του επισκέπτη / χρήστη και όχι ως τοποθεσίες, των οποίων το περιεχόμενο φέρει την έγκρισή μας, καθότι δεν παρέχουμε υποσχέσεις ή εγγυήσεις όσον αφορά την ορθότητα, ακρίβεια, απόδοση ή ποιότητα οποιουδήποτε περιεχομένου, λογισμικού, υπηρεσίας ή εφαρμογής υπάρχει σε οποιαδήποτε συνδεδεμένη τοποθεσία. Δεδομένου ότι το περιεχόμενο των συνδέσεων διαμορφώνεται με αποκλειστική ευθύνη τρίτων και δεν ελέγχεται από την εταιρεία μας, αλλά και ότι οι συνδέσεις αυτές μπορεί να έχουν περιληφθεί στην ιστοσελίδα μας αποκλειστικά για να διευκολύνουν την πλοήγησή σας στο διαδίκτυο, δεν ευθυνόμαστε για το περιεχόμενο, τη διαθεσιμότητα, τη λειτουργία, την αποδοτικότητα, τις διαφημίσεις, τα προϊόντα ή / και τις υπηρεσίες των ιστοσελίδων αυτών. Η εταιρεία μας δεν ευθύνεται για οποιαδήποτε άμεση ή έμμεση ζημία των επισκεπτών / χρηστών, που τυχόν προκύψει από την αξιοποίηση της δυνατότητας διασύνδεσης με ιστοσελίδες τρίτων μέσω ειδικών συνδέσμων / υπερσυνδέσμων ή / και από τη χρήση στοιχείων και πληροφοριών που εμπεριέχονται σε κάθε ιστοσελίδα οποιουδήποτε τρίτου. Οποιαδήποτε παραπομπή ή αναφορά σε αυτές τις ιστοσελίδες μέσω της παρούσας ιστοσελίδας μας δεν συνιστά και δεν θα πρέπει να εκλαμβάνεται ως έγκριση για την ασφάλεια κλπ ή / και ως ανεπιφύλακτη σύσταση επίσκεψης / χρήσης των ιστοσελίδων αυτών. Εάν αποφασίσετε την είσοδο σε ιστοσελίδες μέσω των συνδέσμων αυτών, αυτό γίνεται με αποκλειστικά δική σας ευθύνη και κίνδυνο. Οτιδήποτε παρέχεται στους χρήστες / επισκέπτες μέσω της ιστοσελίδας μας δεν αποτελεί, ευθέως ή εμμέσως, παρότρυνση, συμβουλή ή προτροπή για τη διενέργεια οποιαδήποτε πράξεως, αλλά εναπόκειται στη διακριτική ευχέρεια των χρηστών / επισκεπτών να αξιολογήσουν ό,τι τους παρέχεται και να ενεργήσουν βασιζόμενοι στην ιδιωτική τους βούληση, αποκλειομένης οποιασδήποτε σχετικής ευθύνης μας. Επιπλέον, η χρήση των ιστοσελίδων υπόκειται στις πολιτικές, τους όρους και τις προϋποθέσεις που εκάστοτε ισχύουν αντίστοιχα. Η ιστοσελίδα μας δεν ευθύνεται για το περιεχόμενο και τις υπηρεσίες άλλων ιστοσελίδων, στις οποίες παραπέμπει μέσω ‘δεσμών’, ‘hyperlinks’ ή/και διαφημιστικών ‘banners’, ούτε εγγυάται τη διαθεσιμότητά τους. Προβλήματα που τυχόν προκύψουν κατά την επίσκεψη / χρήση των ιστοσελίδων, στις οποίες παραπέμπουμε ανάγονται αποκλειστικά και μόνο στη σφαίρα ευθύνης των αντίστοιχων ιστοσελίδων, όπου και οφείλετε να απευθύνεστε για κάθε θέμα που τυχόν προκύψει. Η παραπομπή σε άλλες ιστοσελίδες γίνεται προς διευκόλυνση των επισκεπτών / χρηστών μας.
Προσωπικά δεδομένα
Η ιστοσελίδα μας σέβεται την επιθυµία σας για προστασία και εµπιστευτικότητα των προσωπικών σας δεδοµένων που ενδεχόμενα συλλέγονται με την επίσκεψή σας σε αυτή και λειτουργεί σύµφωνα και µε την ισχύουσα νοµοθεσία και τον Γενικό Κανονισμό Προστασίας Δεδομένων ΕΕ 2016/679. Με την χρήση της ιστοσελίδας μας και την καταχώρηση των στοιχείων σας τεκμαίρεται η συναίνεση στην χρήση, αποθήκευση και επεξεργασία τους σύμφωνα με τους παρόντες όρους και την δήλωση απορρήτου, την οποία μπορείτε να διαβάσετε πατώντας εδώ. Προσωπικά δεδοµένα σας αποθηκεύονται µόνον εφόσον εκουσίως καταχωρήθηκαν από εσάς στα αντίστοιχα πεδία. Η ‘Health Pro IKE.’ συλλέγει και επεξεργάζεται αυτά τα δεδοµένα, σύµφωνα µε τις σχετικές διατάξεις της κείμενης νοµοθεσίας και θεωρείται για τους σκοπούς αυτούς Υπεύθυνη Επεξεργασίας. Συλλέγονται επίσης στοιχεία σχετικά με την χρήση της ιστοσελίδας. Τα στοιχεία αυτά στο σύνολό τους ουδέποτε γνωστοποιούνται σε τρίτους, με εξαίρεση τις αρμόδιες Αρχές μόνον όπου προβλέπεται από τον Νόμο, αλλά διαφυλάσσεται σε κάθε περίπτωση ο προσωπικός και εμπιστευτικός χαρακτήρας τους. Η ιστοδελίδα μας και η εταιρεία μας διατηρεί αρχεία με τα στοιχεία αυτά αποκλειστικά για λόγους επικοινωνίας, στατιστικούς και βελτίωσης των παρεχομένων υπηρεσιών μας. Σε κάθε περίπτωση σε σχέση με την συλλογή και επεξεργασία των προσωπικών σας στοιχείων η εταιρεία μας ακολουθεί το σύνολο των προβλέψεων της ισχύουσας νομοθεσίας ως Υπεύθυνη Επεξεργασίας και απαιτεί το ίδιο και από τους συνεργάτες της σε σχέση με την ιστοσελίδα. Στην περίπτωση των δεσμών / υπερδεσμών προς άλλες ιστοσελίδες, δεν ευθυνόμαστε για τους όρους διαχείρισης και προστασίας των προσωπικών δεδομένων που εκεί ακολουθούνται. Σε κάθε περίπτωση πάντως ο χρήστης / επισκέπτης του Δικτυακού μας τόπου έχει τη δυνατότητα αφού διαπιστώσει την ύπαρξη προσωπικού του αρχείου να επικοινωνήσει με το αρμόδιο τμήμα στα κατωτέρω στοιχεία επικοινωνίας και να ζητήσει την πρόσβαση, διόρθωση, διαγραφή, περιορισμό της επεξεργασίας, να ασκήσει το δικαίωμα να αντιταχθεί στην επεξεργασία ή / και το δικαίωμα στη φορητότητα, να ανακαλέσει τη συγκατάθεσή του για την επεξεργασία των προσωπικών του δεδομένων του μέρους αυτών. Διατηρούμε τα προσωπικά σας δεδομένα για όσο χρονικό διάστημα απαιτείται βάσει του σκοπού για τον οποίο καταχωρήθηκαν.
Εφαρμοστέο δίκαιο και δικαιοδοσία
Οι παρόντες όροι διέπονται από τις διατάξεις του ελληνικού δικαίου, ερμηνεύονται δε με βάση τους κανόνες της καλής πίστης, των χρηστών συναλλακτικών ηθών, καθώς και του οικονομικού και κοινωνικού σκοπού των αντίστοιχων δικαιωμάτων.
Εάν κάποια διάταξη κριθεί μη σύννομη και, ως εκ τούτου, άκυρη ή ακυρώσιμη, παύει αυτοδικαίως να ισχύει, χωρίς σε καμία περίπτωση να θίγεται η ισχύς, η δεσμευτικότητα και η εκτελεστότητα των λοιπών όρων και προϋποθέσεων που παραμένουν σε πλήρη ισχύ. Η μη ενάσκηση δικαιώματος που προβλέπεται στους παρόντες όρους, έστω και για μακρό χρονικό διάστημα, δεν συνιστά παραίτηση από το αντίστοιχο δικαίωμα.
Αποκλειστικά αρμόδια δικαστήρια για οποιαδήποτε νομική διαδικασία εξ αφορμής των παρόντων όρων (εγκυρότητα, ερμηνεία, εκτέλεση κλπ) είναι τα δικαστήρια της Αθήνας.
Επικοινωνία
Για κάθε διευκρίνιση ή / και πρόσθετη πληροφορία σχετική με την ιστοσελίδα οι επισκέπτες / χρήστες μπορούν να απευθύνονται στο τμήμα Marketing  της εταιρείας μας, κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.
Οι επισκέπτες / χρήστες μπορούν να επικοινωνούν μαζί μας στην ηλεκτρονική διεύθυνση info@health-pro.gr ή να συμπληρώνουν τη φόρμα επικοινωνίας που βρίσκουν στο

Για θέματα που αφορούν τα προσωπικά σας δεδομένα παρακαλούμε να μας αποστείλετε email στην διεύθυνση dpogr@health-pro.gr

Κάνουμε χρήση cookies για να σας παρέχουμε τη βέλτιστη εμπειρία χρήσης στον ιστότοπό μας. Συνεχίζοντας σε αυτόν τον ιστότοπο αποδέχεστε την χρήση των cookies στη συσκευή σας όπως περιγράφεται στις Πολιτική Απορρήτου