Μενού
Your Cart

Πολιτική Απορρήτου

Πολιτική Απορρήτου

H Health Pro IKE (Health Pro), η οποία διαθέτει στην Ελλάδα τα προϊόντα HEALTH PRO και εδρεύει στo Πικέρμι Αττικής (19 χλμ Λεωφόρου Μαραθώνος). (Εφεξής και οι δύο θα αναφέρονται ως: Εταιρεία ή / και Health Pro)

Σκοπός της Δήλωσης Απορρήτου

Η παρούσα ισχύει στις συναλλαγές φυσικών προσώπων-υποκειμένων δεδομένων με την Health pro Κυρίως, η παρούσα ισχύει σε περιπτώσεις:

υφιστάμενων, μελλοντικών και πρώην πελατών, χρηστών των ιστοσελίδων

υφιστάμενων, μελλοντικών και πρώην προμηθευτών, συμβούλων, εξωτερικών συνεργατών, πρακτόρων, μεσολαβητών

εργαζομένων και διευθυντικών στελεχών,

υφιστάμενων, μελλοντικών και πρώην καταναλωτών, χρηστών των ιστοσελίδων

Η παρούσα δεν ισχύει σε πολιτικές και πρακτικές εταιρειών, που δεν σχετίζονται με την εταιρεία. Η Health Pro IKE δεν φέρει ευθύνη για τις πολιτικές και πρακτικές απορρήτου άλλων εταιρειών.

Γιατί η Health Pro IKE συλλέγει και Επεξεργάζεται Δεδομένα Προσωπικού Χαρακτήρα

Η Health Pro IKE συλλέγει και επεξεργάζεται τα δεδομένα σας προσωπικού χαρακτήρα, αποκλειστικά και μόνο για τους παρακάτω σκοπούς:

Για την εξυπηρέτηση των επιχειρηματικών αναγκών της εταιρείας.

Για τη συμμόρφωση με τις απαιτήσεις του νομικού και κανονιστικού πλαισίου.

Για να εξυπηρετήσει τα νόμιμα συμφέροντά της, στο βαθμό που αυτά δεν παραβιάζουν τα συμφέροντα ή τα θεμελιώδη δικαιώματα και τις ελευθερίες των υποκειμένων των δεδομένων.

Ποια Δεδομένα Προσωπικού Χαρακτήρα Συλλέγει η Health Pro IKE

Η Health Pro IKE συλλέγει δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα, τα οποία σας ταυτοποιούν ως φυσικό πρόσωπο ή σχετίζονται με εσάς ως ταυτοποιήσιμο φυσικό πρόσωπο. Τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα τηρούνται σε μορφή που να επιτρέπει την ταυτοποίηση σας. Ενδεικτικά δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που συλλέγει η Health Pro IKE:

Σχετικά με καταναλωτές:

Για την εγγραφή σας στο site της Health Pro.

Προσωπικά Στοιχεία:

Όνομα, Επώνυμο, Φύλο, Ημερομηνία γέννησης, Διεύθυνση κατοικίας, Πόλη, Περιοχή, ΤΚ., Διεύθυνση ηλεκτρονικής αλληλογραφίας (email address), Σταθερό τηλέφωνο επικοινωνίας, Κινητό τηλέφωνο επικοινωνίας, Οικογενειακή κατάσταση, Αριθμός παιδιών

Κατηγορίες Προτιμήσεων:

Βιταμίνες – Φυτικά Συμπληρώματα Διατροφής

Προτιμώμενο Δίκτυο Διανομής:

Φαρμακείο, Κατάστημα καλλυντικών, Eshop, Supermarket, Πολυκαταστήματα, Άλλο

Ανάλογα με τον τρόπο που το υποκείμενο δεδομένων συναλλάσσεται με την Health Pro IKE, ενδέχεται να συλλέγονται πρόσθετες πληροφορίες. Ενδέχεται επίσης να ζητηθεί πληροφορία που αφορά σε κάποια ειδική κατηγορία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα (π.χ.ποινικό μητρώο πριν από την πρόσληψη, ανάλογα με την θέση εργασίας για τους εργαζόμενους).

Περιπτώσεις Συλλογής Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα

Η Health Pro IKE συλλέγει δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα εάν ισχύει μία από τις ακόλουθες προϋποθέσεις:

Για την διεκπεραίωση των λειτουργιών της Εταιρείας, οι οποίες δεν δύναται να υλοποιηθούν χωρίς τη συλλογή των προσωπικών του δεδομένων.

Η συλλογή πραγματοποιείται σε περιπτώσεις έκτακτης ανάγκης για την προστασία των ζωτικών συμφερόντων του υποκειμένου των δεδομένων ή για την πρόληψη σοβαρών ζημιών ή τραυματισμών σε άλλο φυσικό πρόσωπο.


Σε ποιον διαβιβάζει δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα η Health Pro IKE

Η Health Pro IKE διαβιβάζει δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα ή επιτρέπει την πρόσβαση τρίτων, εφόσον εξασφαλίσει τη νόμιμη βάση της επεξεργασίας των δεδομένων από τους τρίτους και την προστασία των δεδομένων. H Health Pro  χειρίζεται τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα ως αυστηρά εμπιστευτικά και θα κοινοποιηθούν μόνο στα ακόλουθα μέρη και μόνο με τη συγκατάθεση του υποκειμένου δεδομένων, δηλ. σε:

Συνεργάτες, συμπεριλαμβανομένων των υπευθύνων υλοποίησης, ανεξάρτητους προμηθευτές λογισμικού και ανάπτυξης

Κάθε τρίτο μέρος προκειμένου η Health Pro IKE να ανταποκριθεί στις νομικές της υποχρεώσεις, συμπεριλαμβανομένων των θεσμοθετημένων

υποχρεώσεων τήρησης μητρώου για τον εντοπισμό ή αποτροπή παράνομων πράξεων, 

Επαγγελματίες συμβούλους και ελεγκτές προς το σκοπό επαγγελματικών συμβουλών ή προκειμένου να ανταποκριθούμε με τις υποχρεώσεις μας ελέγχου

Τράπεζες, Ασφαλιστικούς Φορείς, γενικά Δημόσιο

Κυβερνητικά τμήματα όπου η τήρηση μητρώου είναι υποχρεωτική βάσει νόμου.

Για τη διασφάλιση των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, εφαρμόζεται η Πολιτική Απορρήτου της Health Pro IKE

Ασφάλεια πληροφοριών

Η Health Pro IKE χρησιμοποιεί οργανωτικά, τεχνικά και διοικητικά μέτρα για να προστατεύσει δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα, προσωπικές και άλλες πληροφορίες.

Δικαιώματα Υποκειμένου Δεδομένων

Μπορείτε να έχετε πρόσβαση, λαμβάνετε και διαβιβάζετε τα δεδομένα σας του προσωπικού χαρακτήρα, να τα διορθώσετε, διαγράψετε ή περιορίσετε την επεξεργασία, να αντιτάσσεσθε καθώς και να αποσύρετε την συγκατάθεση σας, εφόσον η επεξεργασία βασίζεται στην συγκατάθεση σας. Με την επιφύλαξη κάποιας εξαίρεσης βάσει του ΓΚΠΔ, έχετε τα εξής δικαιώματα:

Δικαίωμα να λάβετε αντίγραφο των δεδομένων σας προσωπικού χαρακτήρα

Δικαίωμα διόρθωσης

Δικαίωμα διαγραφής

Δικαίωμα ανάκλησης της συγκατάθεσής σας

Δικαίωμα στη φορητότητα (δηλ. δικαίωμα να λαμβάνετε τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα και να τα μεταφέρετε σε άλλο υπεύθυνο επεξεργασίας)

Δικαίωμα να ζητήσετε περιορισμό της επεξεργασίας

Δικαίωμα εναντίωσης

Δικαίωμα καταγγελίας

Χρόνος διατήρησης δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα

H Health Pro διατηρεί τα δεδομένα σας προσωπικού χαρακτήρα για όσο χρόνο αυτό απαιτείται για το σκοπό που έχουν συλλεγεί ή για μεγαλύτερη διάρκεια ή για όσο επιτρέπεται από το νόμο. Εφόσον τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα δεν είναι πλέον απαραίτητα για τον αρχικό τους σκοπό, διαγράφονται σύμφωνα με τις πολιτικές και διαδικασίες της Health Pro IKE

Με ποια νομική βάση επεξεργάζεται η Health Pro IKE δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα;

Για να είναι η επεξεργασία σύμφωνη με τον ΓΚΠΔ, ταυτοποιούμε τη νομική βάση πριν από την επεξεργασία των δεδομένων σας προσωπικού χαρακτήρα. Παρακάτω καθορίζονται οι νομικές βάσεις για την επεξεργασία των δεδομένων σας προσωπικού χαρακτήρα.

Σχετικά με την επεξεργασία προσωπικών δεδομένων, πληρούνται οι όροι του Άρθρου 6 του ΓΚΠΔ και σχετικά με την επεξεργασία ειδικών κατηγοριών δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα πληρούνται οι όροι του άρθρου 9.

Ειδικότερα:

Άρθρο 6 & 9 επεξεργασία ΔΠΧ και ΔΠΧ ειδικών κατηγοριών

Η επεξεργασία είναι απαραίτητη για την εκτέλεση σύμβασης με το υποκείμενο δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα ή προκειμένου να συναφθεί η σχετική με την δραστηριότητα της εταιρείας σύμβαση.

Η επεξεργασία είναι απαραίτητη για τη συμμόρφωση με μια νόμιμη υποχρέωση.

Η επεξεργασία είναι απαραίτητη για την εκτέλεση των υποχρεώσεων και την άσκηση συγκεκριμένων δικαιωμάτων του υπευθύνου επεξεργασίας.

Η επεξεργασία είναι απαραίτητη για λόγους ουσιαστικού δημόσιου συμφέροντος.

Η επεξεργασία είναι απαραίτητη για σκοπούς αρχειοθέτησης προς το δημόσιο συμφέρον, για σκοπούς επιστημονικής ή ιστορικής έρευνας ή για στατιστικούς σκοπούς.

Σε κάθε περίπτωση, εάν το Υποκείμενο Δεδομένων δηλώσει ότι αντιτίθεται στην επεξεργασία των ΔΠΧ, που το αφορούν, η Health Pro IKE δεν δύναται να παράσχει τις υπηρεσίες της.

Επικοινωνία

Γενικά: Η Εταιρεία είναι υπεύθυνη για τη συλλογή, χρήση και κοινοποίηση των προσωπικών σας πληροφοριών σύμφωνα με την παρούσα Δήλωση Απορρήτου.

Εάν έχετε απορίες σχετικά με την παρούσα ή τις πρακτικές μας απορρήτου ή θα θέλατε να έχετε πρόσβαση στις πληροφορίες σας, παρακαλούμε επικοινωνήστε τον Υπεύθυνο Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα στην ηλεκτρονική διεύθυνση:

HEALTH PRO IKE

dpogr@health-pro.gr

Ή ταχυδρομικά στη διεύθυνση:

19 χλμ Λεωφόρου Μαραθώνος Πικέρμι, Τ.Κ.: 19009

Επίσης έχετε δικαίωμα να υποβάλετε καταγγελία στην εποπτεύουσα αρμόδια αρχή (Αρχή Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων).

Κάνουμε χρήση cookies για να σας παρέχουμε τη βέλτιστη εμπειρία χρήσης στον ιστότοπό μας. Συνεχίζοντας σε αυτόν τον ιστότοπο αποδέχεστε την χρήση των cookies στη συσκευή σας όπως περιγράφεται στις Πολιτική Απορρήτου